Начало

ДПП Рилски манастир

Местонахождение
Природният парк “Рилски манастир” се намира в Рила планина. Паркът изцяло попада на територията на община Рила. На север, изток и юг Природният парк граничи с Национален парк “Рила”. Границата на Природния парк следва приблизително линията от 1 км на запад от водослива на реките Манастирска и Илийна на около 1 км на север, минава на югозапад до комплекса “Елешница”, продължава на северозапад до долината на р. Каменица на около 1,2 км северно от с. Пастра, продължава на север, успоредно на р. Дебърщица до вр. Голям Полич, следва на изток циркусните ръбове до Калинин връх, вр. Вазов връх (Дамга), минава на югоизток до Додов връх, вр. Орловец, вр. Попова капа, кота 2530,9 м н.в., откъдето следва на юг през Кобилино бранище до кота 2582,9 м н.в., на изток през вр. Маринковица, вр. Възела, вр. Шишковци, вр. Венеца, Ангелов връх, откъдето минава на запад по билата, следващи линията на вр. Голям Мечи връх, Горна Кадийца, Царев връх, вр. Ризваница, вр. Белчевица (Мусов връх), вр. Деризмийца, минава на север до долината на р. Рилска югоизточно от с. Пастра, откъдето върви успоредно на р. Рилска до 1 км от сливането й с Илийна река.
Географско положение
ПП “Рилски манастир” се намира в Централната част на Югозападна България, като обхваща средно- и високопланинските части на западния дял на Рила планина.
Викторина: „Отново учим и знаем за българската гора“


   Скъпи малки приятели,
   Научихте много за горите, растенията и животните в тях от нашата викторина "Отново учим и знаем за българската гора".
   Скоро ще можете да проверите знанията си на адреса по-долу


Линк към викторината

Резултати от викторината

Работно време:
Сигнали за корупция и нарушения в горите може да подадете на телефон

0877 033 112

или подайте сигнал онлайн

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
> изтегли <
Политика на ИАГ за борба с измамите, корупцията, конфликта на интереси и двойното финансиране, при управление на средства от ЕС
> още <

Материали към проект „Земите и горите на орела”
Проект "Подпомагане на страните от Централна и Източна Европа при разработване на стратегии и планове за действие за биоикономика"
Проект DRP0200359 ForestConnect - „Към климатично интелигентна горска свързаност за едрите хищници в Балкано-Карпатския регион“
Мнения, становища, позиции на ИАГ
Горскостопански планове
Регламент 995