НачалоДокументиНаредби

ДПП Рилски манастир | Документи

НАРЕДБА № 9 от 6.11.2020 г. за униформеното представително и униформеното теренно облекло от служителите в ИAG, нейните структури и държавните предприятия

НАРЕДБА № 9 от 6.11.2020 г. за определяне на вида, отличителните знаци, условията и реда за получаване, сроковете за износване на униформеното представително и униформеното теренно облекло от служителите в Изпълнителната агенция по горите, в нейните структури и в държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите

Издадена от министъра на земеделието, храните и горите, oбн., ДВ, бр. 97 от 13.11.2020 г., в сила от 13.11.2020 г.

С тази наредба се определят видът, отличителните знаци, условията и редът за получаване и сроковете за износване на униформено представително и униформено теренно облекло от служителите в Изпълнителната агенция по горите (ИАГ), в нейните структури и в държавните предприятия (ДП) по чл. 163 от Закона за горите (ЗГ) и в териториалните им поделения.


Дата на публикуване: 03.12.2020 г. изтегли
 
НАРЕДБА № 8 от 5.08.2011 г. за сечите в горите

Издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 64 от 19.08.2011 г., изм. и доп., бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г., бр. 72 от 18.09.2015 г., бр. 71 от 1.09.2017 г., изм. и доп., бр. 84 от 29.09.2020 г., в сила от 29.09.2020 г.


Дата на публикуване: 30.09.2020 г. изтегли
 
Наредба № 9 от 5 декември 2019 г. за защита на горските територии от болести, вредители и други повреди

Дата на публикуване: 13.12.2019 г. изтегли
 
Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии

ДВ бр. 89 от 12.11.2019 год.


Дата на публикуване: 13.11.2019 г. изтегли
 
НАРЕДБА № 6 от 07.10.2019 г. за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление

Обн. - ДВ, бр. 81 от 15.10.2019 г., в сила от 15.10.2019 г. 

Издадена от министъра на земеделието, храните и горите


Дата на публикуване: 21.10.2019 г. изтегли
 
НАРЕДБА № 21 за условията и реда за определяне, одобряване, регистрация и отмяна на източниците от горската семепроизводствена база, събирането и добива на горски репродуктивни материали, тяхното окачествяване, търговия и внос

Дата на публикуване: 01.08.2019 г. изтегли
 
НАРЕДБА № 5 от 31 юли 2014 г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им

Дата на публикуване: 01.08.2019 г. изтегли
 
НАРЕДБА № 4 ОТ 15 ФЕВРУАРИ 2012 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ГОРСКИ РАЗСАДНИЦИ, КАКТО И ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ФИДАНКИ В ГОРСКИТЕ РАЗСАДНИЦИ - ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

Дата на публикуване: 08.05.2019 г. изтегли
 
НАРЕДБА за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

Дата на публикуване: 23.04.2019 г. изтегли
 
НАРЕДБА № 8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите

Обн. - ДВ, бр. 64 от 19.08.2011 г.; изм. и доп., бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г.; изм. и доп., бр. 72 от 18.09.2015 г.; изм. и доп., бр. 71 от 01.09.2017 г. 


Дата на публикуване: 01.09.2017 г. изтегли
 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба №8 от 2011 година за сечите в горите

Дата на публикуване: 01.09.2017 г. изтегли
 
Наредба №20/18.11.2016 за съдържанието, условията и реда за създаването и поддържането на горскостопанските карти

С наредбата се определят съдържанието, условията и реда за създаването, поддържането и съхраняването на горскостопанските карти


Дата на публикуване: 10.02.2017 г. изтегли
 
НАРЕДБА № 3 от 15.02.2012 г. за определяне на вида, отличителните знаци, условията и реда за получаване, сроковете за износване на униформеното представително и униформеното теренно облекло

от служителите в Изпълнителна агенция по горите, нейните структури, специализираните териториални звена и държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите


Дата на публикуване: 02.01.2017 г. изтегли
 
НАРЕДБА № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии

Издадена от министъра на земеделието и храните и министъра на вътрешните работи, обн., ДВ, бр. 11 от 7.02.2012 г., в сила от 7.02.2012 г., изм. и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г., бр. 66 от 23.08.2016 г.


Дата на публикуване: 01.09.2016 г. изтегли
 
НАРЕДБА за оценка на поземлени имоти в горски територии

Обн. - ДВ, бр. 63 от 16.08.2011 г., в сила от 16.08.2011 г.; изм. и доп., бр. 99 от 14.12.2012 г., в сила от 14.12.2012 г.; изм. и доп., бр. 34 от 03.05.2016 г. 

Приета с ПМС № 236 от 03.08.2011 г. 


Дата на публикуване: 09.05.2016 г. изтегли
 
НАРЕДБА № 18 от 07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии

Издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 82 от 23.10.2015 г.


Дата на публикуване: 26.10.2015 г. изтегли
 
В бр. 72 от 18.09.2015 г. на Държавен вестник е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите (обн., ДВ, бр. 64 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2013 г.)

Дата на публикуване: 18.09.2015 г. изтегли
 
НАРЕДБА № 4 от 19.02.2013 г. за защита на горските територии срещу ерозия и порои и строеж на укрепителни съоръжения

Дата на публикуване: 13.03.2013 г. изтегли
 
Наредба №2 от 7 февруари 2013 година

за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и регистриране


Дата на публикуване: 27.02.2013 г. изтегли
 
НАРЕДБА за оценка на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 17.01.2013 г. изтегли
 
НАРЕДБА № 8 от 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари

Дата на публикуване: 05.06.2012 г. изтегли
 
НАРЕДБА № 1 ОТ 30 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА КОНТРОЛА И ОПАЗВАНЕТО НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

Заповеди за образци:

http://iag.bg/news/lang/1/id/669/display

http://iag.bg/news/lang/1/id/670/display

http://iag.bg/news/lang/1/id/660/display

http://iag.bg/news/lang/1/id/661/display


Дата на публикуване: 09.02.2012 г. изтегли
 
НАРЕДБА № 2 ОТ 3 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, НАЧИНИТЕ И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

Дата на публикуване: 06.02.2012 г. изтегли
 
НАРЕДБА № 12 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2011 Г. ЗА ЗАЩИТА НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ ОТ БОЛЕСТИ, ВРЕДИТЕЛИ И ДРУГИ ПОВРЕДИ

Дата на публикуване: 12.01.2012 г. изтегли
 
Наредба за оценка на поземлени имоти в горски територии

В сила от 16.08.2011 г.

Приета с ПМС № 236 ОТ 3.08.2011 г.

Обн. ДВ бр. 63 от 16 август 2011 г.


Дата на публикуване: 17.08.2011 г. изтегли
 
НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БАЗИСНИ ЦЕНИ, ЦЕНИ ЗА ИЗКЛЮЧЕНИТЕ ПЛОЩИ И УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ И СЕРВИТУТИ ВЪРХУ ГОРИ И ЗЕМИ ОТ ГОРСКИЯ ФОНД
Приета с ПМС № 252 от 06.11.2003 г.
Обн. ДВ. бр.101 от 18 Ноември 2003г., изм. ДВ. бр.39 от 12 Май 2004г., изм. ДВ. бр.6 от 18 Януари 2005г., изм. ДВ. бр.1 от 5 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.38 от 21 Май 2010г.

Дата на публикуване: 03.06.2010 г. изтегли
 
НАРЕДБА № 22 от 07.07.2008 г.

НАРЕДБА № 22 от 07.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Първоначално залесяване на неземеделски земи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.


Дата на публикуване: 03.06.2010 г. изтегли
 
НАРЕДБА № 21 от 07.07.2008 г.

НАРЕДБА № 21 от 07.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Подобряване на икономическата стойност на горите" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.


Дата на публикуване: 03.06.2010 г. изтегли
 
НАРЕДБА № 18 от 26.06.2008 г.

НАРЕДБА № 18 от 26.06.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.


Дата на публикуване: 03.06.2010 г. изтегли
 
НАРЕДБА № 20 от 07.07.2008 г.

НАРЕДБА № 20 от 07.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.


Дата на публикуване: 03.06.2010 г. изтегли
 
НАРЕДБА № 1 от 14.11.2007 г.
НАРЕДБА № 1 14.11.2007 г. ЗА УНИФОРМЕНОТО ОБЛЕКЛО НА РАБОТЕЩИТЕ В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ, НЕЙНИТЕ СТРУКТУРИ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИАЛНИ ЗВЕНА, ДЪРЖАВНИТЕ ДИВЕЧОВЪДНИ СТАНЦИИ   и  учебно опитните горски стопанства

Дата на публикуване: 03.06.2010 г. изтегли
 
НАРЕДБА № 39 от 10 април 2006 г.
НАРЕДБА № 39 ОТ 10 АПРИЛ 2006 Г. ЗА СТРОИТЕЛСТВО В ГОРИТЕ И ЗЕМИТЕ ОТ ГОРСКИЯ ФОНД
Издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на земеделието и горите и Министерството на околната среда и водите
Обн. ДВ. бр.38 от 9 Май 2006г.

Дата на публикуване: 03.06.2010 г. изтегли
 
НАРЕДБА № КО-02-56 от 12.12.1997 г.
НАРЕДБА № КО-02-56 от 12.12.1997 г. за лицензиране на изпълнители при прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
 
Издадена от министъра на земеделието, горите и аграрната реформа, обн., ДВ, бр. 123 от 22.12.1997 г., изм. и доп., бр. 50 от 5.05.1998 г., бр. 33 от 9.04.1999 г., изм., бр. 31 от 4.04.2003 г.
кн. 1/98 г., стр. 533; кн. 6/98 г., стр. 358
т. 12, р. 2, № 90

Дата на публикуване: 03.06.2010 г. изтегли
 
НАРЕДБА № 30 от 31.07.2003 г.
НАРЕДБА № 30 от 31.07.2003 г. за условията и реда за извършване на противопожарни мероприятия в горския фонд и опазване на горите от пожари
 
Издадена от министъра на земеделието и горите и министъра на вътрешните работи, обн., ДВ, бр. 71 от 12.08.2003 г., в сила от 12.08.2003 г.
т. 5, р. 4, № 460г

Дата на публикуване: 03.06.2010 г. изтегли
 
НАРЕДБА № 30 от 2.12.1998 г.
НАРЕДБА № 30 от 2.12.1998 г. за ползване на дървесината от горите
 
Издадена от министъра на земеделието, горите и аграрната реформа, обн., ДВ, бр. 146 от 11.12.1998 г., изм. и доп., бр. 69 от 7.08.2001 г., бр. 16 от 12.02.2002 г.
кн. 9/2001 г., стр. 505
т. 5, р. 4, № 475

Дата на публикуване: 03.06.2010 г. изтегли
 
НАРЕДБА № 18 от 25.04.2003 г.
НАРЕДБА № 18 от 25.04.2003 г. за униформеното и работното облекло на работещите в Националното управление по горите, неговите структури и специализирани териториални звена и държавните дивечовъдни станции
 
Издадена от министъра на земеделието и горите, обн., ДВ, бр. 45 от 16.05.2003 г., в сила от 16.05.2003 г., доп., бр. 53 от 22.06.2004 г.
т. 5, р. 4, № 460

Дата на публикуване: 03.06.2010 г. изтегли
 
НАРЕДБА № 6 от 5.02.2004 г.
НАРЕДБА № 6 от 5.02.2004 г. за устройство на горите и земите от горския фонд и на ловностопанските райони в Република България
Издадена от министъра на земеделието и горите, обн., ДВ, бр. 27 от 1.04.2004 г., в сила от 1.04.2004 г., изм., бр. 80 от 7.10.2005 г.
кн. 5/2004 г., стр. 274

Дата на публикуване: 03.06.2010 г. изтегли
 
НАРЕДБА № 2 от 11.01.2005 г.
НАРЕДБА № 2 от 11.01.2005 г. за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите по възпроизводство на горите в държавния горски фонд
 
Издадена от министъра на земеделието и горите, обн., ДВ, бр. 8 от 21.01.2005 г.
кн. 2/2005 г., стр. 397

Дата на публикуване: 02.06.2010 г. изтегли