Фауна

НачалоЗащитени видовеЗащитен вид

ДПП Рилски манастир | Защитени видове

Български омайник /Geum bulgaricum /

Български омайник /Geum bulgaricum /

Описание: Многогодишно тревисто растение, достигащо до 60 см. Стъблото е облистено по цялата дължина с ланцентни листа, дълги до 10 см. В горната си част стъблото често е разклонено и всяко разклонение при добре развитите индивиди завършва с цвят.. Венчелистчетата са яркожълти, и с червени прашници на тичинките.  Размножава се главно със семена. Местообитание: По стръмни скалисти склонове, на влажни места из храсталаци, по скални сипеи и поляни до  2800 м н.в.

Цъфти: юли-август.

Екостатус: Балкански  ендемит.Защитен вид от Закона за биологично разнообразие.

Видът е включен в ЧКнига на РБългария.

Обратно