Фауна

НачалоЗащитени видовеЗащитен вид

ДПП Рилски манастир | Защитени видове

Жълт планински крем /Lilium jankae/

Описание: Многогодишно тревисто растение, достигащо до 1 м. Стъблото е  облистено по цялата дължина с ланцентни листа, дълги до 10 см. В горната си част стъблото често е разклонено и всяко разклонение при добре развитите индивиди завършва с цвят.. Венчелистчетата са яркожълти, и с червени прашници на тичинките.  Размножава се главно със семена. Местообитание:Расте по тревисти места в субалпийската зона.

Цъфти: юни- юли.

Екостатус: Балкански  ендемит. Защитен вид от Закона за биологично разнообразие. Видът е включен в ЧКнига на РБългария.

Обратно