Фауна

НачалоЗащитени видовеЗащитен вид

ДПП Рилски манастир | Защитени видове

Златиста кандилка /Aquilegia aurea/

Описание: Многогодишно тревисто растение, достигащо до 1,5 м.Рилския ревен е едно  от най- едрите растения.Листата му са много големи и достигат до около 30 см., заоблени.  Размножава се вегетативно.

Местообитание:По труднодостъпни стръмни сипеи, скални прагове между 1750 – 2300 м н.в.

Цъфти: юни- до август в зависимост от надморската височина.

Екостатус: Локален ендемит.Реликт. Видът е включен в ЧКнига на РБългария. Включен в Европейския списък на редките, защитени и ендемични растения.

Обратно