НачалоНовини 2013/07Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

24.07.2013 - Промяна предназначението на поземлени имоти в горски територии

Днес, 05.07.2013 г., в Изпълнителна агенция по горите, комисия назначена със Заповед № 939/07.12.2011 г. на изпълнителния директор на ИАГ за разглеждане на преписки постъпили до влизане в сила на Закона за горите, във връзка с §5 от ПЗР на ЗГ, свързани с промяна предназначението на поземлени имоти в горски територии и одобрен от министъра на земеделието и храните доклад № ИАГ-22810/05.07.2011 г., се събра на свое редовно заседание.

  Председателят на комисията откри заседанието и комисията пристъпи към разглеждане на 1 брой преписка за промяна предназначението, както следва:

І. Промяна на предназначението 

1.  Преписка с рег. индекс ИАГ-17531/24.04.2013 г. (обединяваща преписки с рег. индекс ИАГІ35704/26.10.2011 г., ИАГ-35705/26.10.2011 г., ИАГ-24704/19.07.2011 г. и 27-502/26.01.2009 г.)

 Заявлението е подадено от „АСАРЕЛ  МЕДЕТ” АД за промяна предназначението на гори и земи от горския фонд – частна държавна собственост, необходим за хвостохранилище „Западно насипище“ и хвостохранилище „Люляковица“. Засягат се поземлени имоти с номера 000111, 000687, 000733 и 615043  в землището на с. Оборище с ЕКАТТЕ 53103, община Панагюрище с обща площ 324,438 дка, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Панагюрище”.

Комисията констатира:

1. С влизането в сила на Заповеди № 117/04.03.2001 г. и № 638/16.12.2002 г. на кмета на община Панагюрище, с които се одобрява ПУП-ПЗ, се определя конкретното предназначение на имотите.

2. На основание чл. 59 от Закона за устройство на територията, въз основа на действащия план за застрояване, застрояване се допуска след промяна на предназначението на земята, по реда на чл. 14, ал. 1, т. 1 от Закона за горите.

3. Има изразени положителни становища от ТП „Държавно горско стопанство Панагюрищеи Регионална дирекция по горите – Пазарджик.

4. Представено е Решение по оценка на въздействието на околната среда № 85-27/1999 г., писмо от МОСВ с изх. № НСЗП-7087/23.04.2009 г., писмо от МОСВ с изх. № 12-00-1455/08.02.2011 г., писмо от МОСВ с изх. № 12-00-1455/25.10.2012 г.

5. Представени са 4 броя доклади за оценка от 16.11.2012 г. по приетата с ПМС № 236 от 03.08.2011 г. Наредба за оценка на поземлени имоти в горски територии (обн., ДВ, бр. 63 от 16.08.2011 г.). Съгласно становища на независим оценител, оценките са коректни. 

С оглед гореизложеното, комисията предлага да се изготви проект на решение на Министерски съвет за промяна предназначението на гореописаната площ.

 

Гласували: За - 3 ; Против – 0; Въздържали се – 0.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност