НачалоНовини 2013/07Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

08.07.2013 - Покана за процедура „Открита процедура”

До всички участниците в процедура „Открита процедура” за възлагане изпълнението на дейност № 4 „Разработване, обсъждане и приемане на Стратегически план за развитие на горския сектор 2013-2022 г.” на проект „Стратегическото планиране в българските гори – гарант за ефективно управление и устойчиво развитие“ по Приоритетна ос  I „Добро управление”, под-приоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики” на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския социален фонд.На 08.07.2013 г. в 13.30 часа, комисия определена със заповед № 627/26.06.2013 г. на и.д. изпълнителния директор на ИАГ ще отвори плик № 3 (Предлагана цена) и на двамата допуснати кандидати   Сдружение „Булпрофор”и Обединение „Стратегия за горите”.

 
Документи
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност