НачалоНовини 2013/06Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

18.06.2013 - ПРОВЕДОХА СЕ ОБУЧИТЕЛНИ СЕМИНАРИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ D1 ПО ПРОЕКТ LIFE10NAT/BG/146 - ПРОГРАМА LIFE+

На 11-12.06.2013 г. в гр. Берковица се проведоха обучителни семинари в изпълнение на Дейност D1: Провеждане на обучителни семинари на място” по проект LIFE10NAT/BG/146 „Съхраняване на генетичния фонд и възстановяване на приоритетни горски местообитания в зони от НАТУРА 2000” по Програма LIFE+. Изпълнителна агенция по горите е отговорен асоцииран бенефициент за изпълнението на тази дейност. 

Обучението на 11.06.2013 г. беше проведено в Лесотехническата професионална гимназия, гр. Берковица, пред ученици от 9-ти клас. Лектор беше д-р инж. Анна Петракиева – главен експерт, отдел "Възобновяване, стопанисване, ползване и защита на горите", ИАГ, която представи презентация на тема „Горите – природно богатство“.  Беше проведено и практическо обучение в представително насаждение в Берковския Балкан, където учениците бяха запознати с характерните за района на Западна Стара планина дървесни видове. Беше представена ролята на горите за съхраняване на генетичтния фонд и опазване на биоразнообразието. Посетен беше и базов източник за производство на горски репродуктивни материали.

Семинарът на 12.06.2013 г. беше открит от д-р инж. Любчо Тричков – Директор на Дирекция „Проекти и международни дейности” и административен асистент  по проекта. Лектори на обучението бяха д-р инж. Деница Пандева и г-жа Петя Славчевска, като допълнителни презентационни материали бяха представени от д-р инж. Любчо Тричков и инж. Свилена Божинова – координиращ бенефициент по проекта и директор на ГСС София.. Участие в семинара взеха служители от Регионална дирекция по горите гр. Берковица, както и от териториалните поделения на Северозападното Държавно горско предприятие – Държавно горско стопанство /ДГС/ Берковица, ДГС Монтана, ДГС Белоградчик, ДГС Враца и ДГС Мездра. Целта на обучението беше да се представи Програма LIFE+  и възможностите за кандидатстване и подаване на проектни предложения по нея, самият проект „Съхраняване на генетичния фонд и възстановяване на приоритетни горски местообитания в зони от НАТУРА 2000” и изпълнените до момента дейности по него. Успоредно с това бяха направени презентации по отношение на Климатичните промени и влиянието им върху горскодървесната растителност, Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 – режими на управление на горите в НАТУРА 2000 и Горската семепроизводствена база в България. 

По-подробна информация за проекта и отделните му дейности може да бъде открита на  електронната страница на проекта http://forestgenefund.eu.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност