НачалоНовини 2013/05Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

22.05.2013 - Проект „Стратегическото планиране в българските гори – гарант за ефективно управление и устойчиво развитие” – какво постигнахме

На 3 март, 2013 г. стартира третото тримесечие от изпълнението на проект „Стратегическото планиране в българските гори – гарант за ефективно управление и устойчиво развитие” по Оперативна програма „Административен капацитет” с № 11-13-8/03.09.2012 г., изпълняван по Приоритетна ос I „Добро управление”, под-приоритет 1.2. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”. За този период до настоящия момент са извършени множество дейности, които доведоха до постигане на следните резултати:

- Успешно приключи изпълнението на Дейност 3 „Изготвяне на анализ върху Стратегическия план за развитие на горския сектор 2007 – 2011 г. и проучване на европейския опит в горското стратегическо планиране”. Експертен съвет на ИАГ прие Окончателния доклад по дейността, като с цел осигуряване на информираност и публичност на резултатите в рубриката „Документи/Проекти” на www.iag.bg е публикуван изготвения Анализ. 

- Повторно бе разработена и съгласувана документацията за провеждане на конкурс по ЗОП за възлагане на Дейност 4 „Разработване, обсъждане и приемане на Стратегически план за развитие на горския сектор 2013 – 2022 г.” и на 15.05.2013 г. бе публикувана на интернет страниците на АОП и на ИАГ обявата за набиране на оферти. Крайният срок за кандидатстване е 25.06.2013 г. след което се очаква оценяване на постъпилите предложения и договорирането с избрания изпълнител.

- Изготвена е пълната документация (публична покана) за възлагане на Дейност 5 „Изготвяне на наръчник за разработване на областни планове за развитие на горските територии”, която следва да се съгласува по надлежния ред. Очаква се в най-кратки срокове след успешното съгласуване, в началото на месец юни да бъде публикувана обявата за набиране на оферти. 

 
Документи
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност