ДПП Рилски манастир | Обява за работа

Дата на валидност: 28.10.2021

Длъжност: ДПП "Рилски манастир“ обявява конкурс за длъжността СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ. - 1 щатна бройка
Звено: ДПП Рилски манастир

Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

- Образователна степен: да има придобито висше образование, минимална образователно – квалификационна степен „бакалавър” по специалност от  професионално направление „икономика“;

- Ранг – V младши; 

- Професионален опит: 1/една/ година в област или области които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за длъжността; 

- Да отговарят на условията по чл.7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.

Материали