ДПП Рилски манастир | Обява за работа

Дата на валидност: 28.10.2021

Длъжност: ДПП Рилски манастир обявява конкурс за длъжността „Старши специалист – горски инспектор” – 1 бр.
Звено: ДПП Рилски манастир

Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

1. Образователна степен – средно лесовъдско образование или приравнено на него;

2. Специалност: „Горско стопанство” с придобита квалификация „техник-лесовъд” или „техник- технолог”, или професия „техник-лесовъд” или „техник-механизатор”, или  приравнени към тях образование и квалификация в съответствие с изискванията на ЗПОО и ЗПУО;

3. Професионален опит  – 1 година трудов стаж в Изпълнителна агенция по горите или нейни специализирани териториални звена или в ТП на ДГС.

Материали