ДПП Рилски манастир | Обява за работа

Дата на валидност: 27.01.2017

Длъжност: ДПП Рилски манастир обявява конкур за длъжностите:"Главен специалист - горски инспектор– 1 /един/ брой и "Специалист - горски инспектор - 1 /един/ брой
Звено: ДПП Рилски манастир

Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжностите са :.

1. Минимални изисквания:

1.1 Образователна степен – средно лесовъдско образование

1.2. Специалност:  „Горско стопанство” с придобита квалификация „техник- лесовъд” или „техник- технолог”, или професия „техник- лесовъд” или „техник-механизатор”, или  приравнени към тях образование и квалификация в съответствие с изискванията на ЗНП, ЗПОО и ЗСООМУП;

1.3. Професионален опит:

- За длъжността „Главен специалист- горски инспектор”- 2 година в областта на Горското стопанство;

- За длъжността „Специалист- горски инспектор”- не се изисква;

            2. Специфични изисквания за заемане на длъжността:  да отговарят на условията по чл.198 от Закона за горите и чл.30 от Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии.

Материали