ДПП Рилски манастир | Обява за работа

Дата на валидност: 27.12.2016

Длъжност: Дирекция на Природен парк „Рилски манастир” обявява конкурс за длъжността старши счетоводител
Звено: ДПП Рилски манастир

Минимални и специфични изисквания:

1. Да отговарят на изискванията по чл.7 ал.1, ал.2 от Закона за държавния служител

2. Образование – висше; образователно-квалификационна степен „бакалавър”,

3. Специалности: „Икономика”, „ Информационни и комуникационни технологии и др..

4. Професионален опит – 1 /една/ година  в областта на счетоводството

5. Ранг – V младши

Материали